Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1223/90 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1990 για τη θέσπιση οριστικών μέτρων όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ στον τομέα του βοείου κρέατος