Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1993 περί διαρκούς διαγωνισμού για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (ΕΕ αριθ. L 116 της 12.5.1993)