Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3622/91 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1991 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα των αυγών