Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2382/95 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1995 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής, στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, του καθεστώτος που προβλέπεται στις συμφωνίες που αφορούν τις ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, αφετέρου