Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2843/91 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1991 περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών