ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1756/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 1995 για καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 1995 για τα νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση