Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3346/94 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1994 για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης