Έκθεση της Επιτροπής για τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται με την ανάπτυξη στους τομείς που ενδιαφέρουν τις αναπτυσσόμενες χώρες (οικονομικό έτος 1991)