90/573/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1990 για την κατάρτιση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις βάσει του στόχου 5β στην περιοχή "Toscana "της Ιταλίας (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)