Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 897/93 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με γαλακτοκομικά προϊόντα και την κατάρτιση των σχετικών προβλέψεων