Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Φεβρουαρίου 1993 στην υπόθεση C-218/91 (αίτηση του Bayerisches Landessozialgericht για την έκδοση προδικαστικής απόφασης): Miriam Gobbis κατά Landesversicherungsanstalt Schwaben (Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων — Παροχές για ορφανά)