95/75/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 1995 που επιτρέπει στη Φινλανδία να θεσπίσει αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά την παρουσία της «avena fatua» στους σπόρους προς σπορά σιτηρών (Το κείμενο στη φινλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)