Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί συστάσεως ευρωπαϊκής επιτροπής ή καθιερώσεως διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς στις επιχειρήσεις και στους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας