Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την έγκριση της τροποπολογίας εκ μέρους της Επιτροπής του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3227/76 της 19ης Οκτωβρίου 1976, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διασφαλίσεως Ευρατόμ