Съединени дела T-261/13 и T-86/14: Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Нидерландия/Комисия (ХИПЦ — Регламент (ЕО) № 2494/95 — Хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците (ХИПЦ-ПД) — Регламент (ЕС) № 119/2013 — Индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици — Регламент (ЕС) № 93/2013 — Евростат — Комитология — Мерки за прилагане — Процедура по регулиране с контрол)