ΠΡΑΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ - ΤΙΤΛΟΣ Ι : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Το Δικαστήριο - Άρθρο 20