ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - Κεφάλαιο 3: Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Άρθρο 194