Υπόθεση C-165/94: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Juzgado Central de το Penal de la Audiencia Nacional, με Διάταξη της 26ης Μαΐου 1994, στο πλαίσιο της ποινικής δίκης μεταξύ Ministerio Fiscal και R. Dίaz Jiménez