ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 31 (H-0503/95) του Pat GALLAGHER προς το Συμβούλιο. Η αλιευτική πολιτική κατά την Ισπανική Προεδρία