Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 912/91 της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 1991 περί καθορισμού επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της (ΕΕ αριθ. L 91 της 12.4.1991)