Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2229/93 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της