Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 331/93 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως