Καθορισμός από το Συμβούλιο κοινών θέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 149 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας