ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόταση Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών