ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2288/94 του Ingo FRIEDRICH προς την Επιτροπή. Μη τήρηση αναληφθεισών συμβατικών υποχρεώσεων από τους πολωνικούς σιδηροδρόμους