Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1884/93 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1993 περί καταργήσεως συμπληρωματικών ποσών για τα προϊόντα του τομέα αυγών