Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2452/90 της Επιτροπής της 23ης Αυγούστου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη