92/139/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 1992 για την έγκριση του σχεδίου που υπέβαλε η Δανία όσον αφορά την έγκριση των επιχειρήσεων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών και αυγών για επώαση (Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)