Σύμφωνη γνώμη αριθ. 56/90 του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, για τη χορήγηση εκ μέρους της Επιτροπής του ακόλουθου δανείου μετατροπής: 4,05 εκατομμύρια λίρες στερλίνες ( ± 5.770 εκατομμύρια Ecu ) στην WA Turner Ltd ( Ηνωμένο Βασίλειο )