Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 830/91 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 1991 για προσαρμογή του γεωργικού συντελεστή μετατροπής που εφαρμόζεται στον τομέα του χοιρείου κρέατος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πορτογαλία