Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/95 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1995 για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης