ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 38/94 η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 19 Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση της οδηγίας 94/. . ./ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων