Σύμφωνες γνώμες αριθ. 22/92 έως 35/92 του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, προκειμένου να επιτραπεί στην Επιτροπή να χορηγήσει