Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1807/90 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1990 για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού