Γραπτή ερώτηση αριθ. 2588/87 του κ. Horst Seefeld προς την Επιτροπή Θέμα: Εξασφάλιση των εννόμων αξιώσεων των πολιτών της Κοινότητας μετά από τροχαία ατυχήματα