Υπόθεση T-262/19: Προσφυγή της 17ης Απριλίου 2019 — Jakober κατά EUIPO (Σχήμα φλιτζανιού)