Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1051/92 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου