Υπόθεση Τ-59/05: Προσφυγή της European Dynamics S.A. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2005