95/411/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995 σχετικά με τον καθορισμό, όσον αφορά τις σαλμονέλες, των κανόνων για τις δειγματοληπτικές μικροβιολογικές δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιούνται στο νωπό κρέας πουλερικών που προορίζονται για τη Φινλανδία και τη Σουηδία