Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/903 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2017, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2011/163/ΕΕ για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 3324] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$