Γραπτή ερώτηση P-2962/06 υποβολή: Fernando Fernández Martín (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Σωματεμπορία