Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1414/92 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1992 σχετικά με την παράταση ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών εξαγωγής σιτηρών