Υπόθεση C-712/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 – Novo Banco S.A. κατά Junta de Andalucía