ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3313/93 του Filippos PIERROS προς την Επιτροπή. Βελτίωση διαρθρώσεων και υποδομών στον τομέα της γεωργίας στην Ελλάδα