ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 134/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 1995 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με γαλακτοκομικά προϊόντα όσον αφορά τα ποσά των ενισχύσεων