Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2276 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya)