Γραπτή ερώτηση P-001723/11 Claudio Morganti (EFD) προς την Επιτροπή. Απαγωγή Mariani στην Αλγερία