Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2998/93 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης