ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1464/95 του James MOORHOUSE προς την Επιτροπή. Διατάξεις των κρατών μελών για τα μέτρα ασφαλείας στον τομέα του φυσικού αερίου