Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2932/91 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1991 για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης σχετικά με τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ που υποβλήθηκαν κατά την εβδομάδα από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου 1991 όσον αφορά τις συναλλαγές με την Ισπανία στον τομέα του βοείου κρέατος